Nasza Fundacja Wychowanie w szacunku z dumą realizuje projekty prowadzone w ramach współpracy z Miastem Wrocław. W roku 2019r. realizowane są następujące projekty:

PROJEKT DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI MERYTORYCZNYCH REALIZATORÓW PROWADZĄCYCH „CENTRA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”
to projekt realizowany przez Fundację Wychowanie w szacunku ze środków Gminy Wrocław i skierowany dla osób prowadzących Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.
Warsztaty będą prowadzone w trzech Zadaniach:
1. Uważność na dzieci
5 modułów x 3 h x 1 grupa 15-osobowa
Warsztaty mają przygotować realizatorów prowadzących Centra do budowania pozytywnych i wspierających relacji z wychowankami, prowadzenia zajęć wspierających budowanie poczucia własnej wartości, pełnienia roli wychowawcy – przewodnika. Ponadto podczas zajęć uczestnicy będą nabywać wiedzę związaną z budowaniem sieci wzajemnego wsparcia, dzięki czemu można założyć, że powstanie grupa pośrednich odbiorców projektu w postaci nauczycieli i wychowawców niezwiązanych bezpośrednio z projektem. Każdy uczestnik weźmie udział w minimum 3 godzinach treningu kompetencji miękkich.
Program spotkań:
1. Wychowawca – przewodnik: jak wpływać na kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży, jak tworzyć wspierające je środowisko.
2. Komunikacja: podstawowe narzędzie pracy wychowawcy (komunikat Ja, podstawy NVC, komunikacja empatyczna)
3. Emocje: jak o nich rozmawiać, jak pomagać wychowankom w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami?
4. Wartości: indywidualne, rodzinne i prospołeczne – jak je przekazywać, jak o nich mówić?
5. Poczucie własnej wartości: jak je wspierać, jak pomagać wychowankom w akceptacji samych siebie?
Spotkania będą odbywać się w tygodniu (w godzinach 17:30 – 20:30) w pomieszczeniach przedszkola Sowia Akademia przy ul. Legnickiej 72.
Materiały: Każdy uczestnik otrzyma materiał szkoleniowy do każdego modułu tak, by móc zgłębiać wiedzę także po zajęciach.
Terminy spotkań:
14.05, 4.06, 10.09, 01.10, 29.10.20194
2. Superwizyjna grupa wzajemnego wsparcia
5 spotkań x 3h x 1 grupa min 6 max 12 osób
Celem spotkań jest wzmocnienie realizatorów prowadzących Centra, wyposażenie ich w narzędzia budujące samoświadomość i pomagające w radzeniu sobie ze stresem. Spotkania superwizyjne będą odbywać się nie częściej niż 1 raz na miesiąc i nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. Spotkania superwizyjne będą odbywać się  w pomieszczeniach przedszkola Sowia Akademia przy ul. Legnickiej 72 oraz / lub pomieszczeniach udostępnionych przez zainteresowane Centra.
Spotkania będą prowadzone metodami aktywnymi, w oparciu o doświadczanie na bazie procesu. Prowadzona w ten sposób superwizja będzie mieć na celu wsparcie uczestniczących w niej realizatorów i obniżenie poziomu frustracji oraz przeciwdziałanie potencjalnemu wypaleniu zawodowemu. Spotkania będą prowadzone przez trenerki z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup spotkaniowych i superwizji dla nauczycieli.
Terminy spotkań:
28.05,18.06, 24.09, 15.10, 5.11.2019
3. Szkolenie: obrazkowe karty rozwojowe MILOWE jako narzędzie wychowawcy – lidera.
Całodniowe szkolenia (8 h) przeznaczone dla grupy minimum 8 maksimum 12 osób realizatorów prowadzących Centra Aktywności i Rozwoju. Celem szkolenia będzie zaprezentowanie i przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zastosowania kart obrazkowych do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady używania kart rozwojowych a także nauczą się projektować własne ćwiczenia z użyciem kart. Na zaliczenie każdy uczestnik będzie zobowiązany przygotować swój program zajęć z wykorzystaniem kart. Projekty zaliczeniowe zostaną zarchiwizowane u wnioskodawcy, a ich elektroniczne wersje umieszczone na stronie organizatora. Szkolenie odbędzie się w wybraną sobotę w pomieszczeniach przedszkola Sowia Akademia przy ul. Legnickiej 72 oraz / lub pomieszczeniach udostępnionych przez zainteresowane placówki i będzie trwać od godz. 9:00 do 17:00 lub 10.00 do 18.00.

Termin spotkania: 14.09 lub 12.10.2019r

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj –>

Kontakt:
692081558
kontakt@wychowaniewszacunku.pl
MIKROGRANTY NGO
„Rodzice idą w świat” jest realizowany w ramach Programu Mikrogranty NGO realizowanego ze środków Gminy Wrocław oraz