Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
  każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego
  http://wychowaniewszacunku.pl/.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami
  powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z
  zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu
  danych użytkowników.
 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją
  warunków niniejszej Polityki prywatności.
 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego.
  Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą
  odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej
  obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich
  treścią.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.
  Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i
  prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 6. Administratorem naszego serwisu internetowego oraz danych osobowych
  przetwarzanych przy okazji i w związku z korzystaniem z serwisu jest Fundacja
  „Wychowanie w Szacunku” z siedzibą we Wrocławiu (52-023) przy ulicy
  Chorzowskiej 11 / 1, NIP: 8992847777, REGON: 380800281.
  Ochrona danych osobowych
 7. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i
  przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
 8. Adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść zapytania osób korzystających z
  naszego formularza kontaktowego;
 9. Adres e-mail oraz imię wskazane przy zapisie na newsletter;
 10. Adres e-mail pełniący funkcję loginu oraz hasło, które służą do
  uwierzytelniania do usługi sklepu internetowego oraz informacje o zawartości
  koszyka i historii transakcji;
 11. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z formularza
  kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na
  to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej
  odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych
  informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej
  wiedzy.
 12. Dane osobowe podane przy zapisie na newsletter służą do wysyłania
  spersonalizowanych wiadomości o aktywności Fundacji.
 13. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z obsługą zapytań nadesłanych przez
  formularz kontaktowy nie są wykorzystywane dla celów marketingowych.
 14. Dane uwierzytelniające oraz dane dotyczące historii transakcji służą do
  potwierdzania tożsamości kupujących, obsługi zakupu i rozliczenia oraz
  zapobiegania nadużyciom.
 15. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące
  podstawy prawne:
 16. Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych
  na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w
  zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego odczytujemy jako
  wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do
  opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed
  zawarciem takiej umowy. Na tej samej podstawie prawnej opiera się
  procesowanie danych niezbędne dla należytego przeprowadzenia transakcji
  kupna sprzedaży.
 17. Wysyłanie treści marketingowych w formie newslettera oraz związane z nim
  przetwarzanie danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, którą
  można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 18. Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące
  prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów
  marketingowych przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą
  można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173
  ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
 19. Pozostałe dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może
  być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie
  uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura). Dane osobowe
  (a więc dotyczące ludzi, których tożsamość da się określić) nie są przekazywane
  poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Przy
  przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą
  usługi w zakresie hostingu danych.
 20. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadsyłanych z
  formularza przechowywane są przez nas przez okres 24 miesięcy. Dane służące do
  badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie
  anonimizowane.
 21. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące
  prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich
  kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
  prawo do ich przenoszenia.
 22. Ponadto, w zakresie danych procesowanych z wykorzystaniem technologii cookies,
  użytkownikom przysługuje również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 23. Osobom, których dane gromadzimy przysługuje również prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 24. Osoby, których dane przetwarzamy, mają także prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego jeżeli dojdą do wniosku, że nasza praktyka narusza przepisy
  prawa.
 25. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można
  powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do
  anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).
 26. Podanie danych w celu dokonania zakupu jest dobrowolne, ale ich niepodanie
  uniemożliwia przystąpienie do transakcji kupna sprzedaży. Podanie pozostałych
  danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy,
  a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Podanie
  zbieranych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencjami niepodania danych
  osobowych będzie brak możliwości skorzystania z formularza kontaktowego oraz
  ograniczenie naszych możliwości analizy zachowań na naszej stronie i prowadzenia
  marketingu.
 27. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat
  użytkowników nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób
  istotnego. Nie profilujemy naszych użytkowników.