Sklep Internetowy Wychowanie w szacunku   działający pod adresem  wychowaniewszacunku.pl/sklep/ jest serwisem prowadzonym przez Fundacja „Wychowanie w szacunku”, z siedzibą we Wrocławiu 52-023, przy ul. Chorzowskiej 11/1, wpisana w do Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu KRS pod numerem0000735346, NIP 8992847777, REGON: 380800281

Adres pocztowy: Chorzowska 11/1 52-023 Wrocław

Adres e-mail: kontakt@wychowaniewszacunku.pl (dalej; Fundacja)

Słownik

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KUPUJĄCY – konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie.

KONTO W SERWISIE SKLEPU– konto założone w serwisie na stronie internetowej na której prowadzony jest Sklep

SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. Fundację, sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.

TOWAR – wszelkie rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Wychowanie w szacunku

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby.

KOSZYK ZAMÓWIEŃ – program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu który umożliwia składanie Zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa przez którą Sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

LOKAL PRZEDSIĘBIORCY – siedziba Przedsiębiorcy, w której Sprzedawca prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe: brak

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Wychowanie w szacunku prowadzonego przez Fundację przez sprzedaż towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga podania danych wskazanych na stronie Sklepu, w szczególności imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz sposoby doręczenia Towaru zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu. Kupujący może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

.

 • 2.

Warunki sprzedaży

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:

–    założyć Konto w Serwisie, poprzez podanie adresu e-mail oraz wskazania hasła zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Serwisie?

 • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień – przycisk „dodaj do koszyka”;
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Spółka może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
 • wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;
 • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności
 • potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Kupuję i płacę”;
 • opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu).
 • 3.

Dostawa zamówień

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 3. W chwili dostawy sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy.
 4. W momencie wydania towarów sprzedawca dostarcza kupującemu paragon fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie nabywcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sprzedawca dostarcza wyłącznie fakturę VAT.
 5. Przewidywany czas dostarczenia towaru to 4. dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie może przekroczyć terminu 7 dni.
 6. Po rozwiązaniu umowy sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.
 7. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru: firmą kurierską, za pośrednictwem InPost Sp. z o. o., lub innych określonych na stronie Sklepu. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez kupującego w potwierdzonym zamówieniu. Zasady odbioru osobistego towarów zarezerwowanych w Sklepie Internetowym określa załącznik do Regulaminu.
 8. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on‑line (w koszyku zamówień).
 • 4.

Reklamacje Konsumenckie

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
 • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 1. Dla zawiadomień konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 2. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 7. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
 8. Termin rozpatrywania reklamacji 14 dni
 • 5.

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.
 4. Oświadczenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.
 9. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 • 6.

Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja.

 • 7.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego Wychowanie w szacunku używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.

Załączniki:

 • formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
–  Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.